Tema: Effektiewe bestuur: Werk slimmer en wees proaktief

Theme: Effective management: Work smarter and be proactive

Venue: Nelson Mandela Universiteit, Port Elizabeth

 

SLEGS 400 PERSONE KAN GEAKKOMMODEER WORD - Let Wel: SAOU-lidmaatskap is nie 'n vereiste vir bywoning nie
ONLY 400 PERSONS CAN BE ACCOMMODATED - Please Note: SAOU membership is not a requirement for attendance

Attendee 1

Teikengroep: Die aanbeveling is dat 'n skool se volle bestuurspan moet bywoon.
Target Group: The recommendation is that a school's full management team must attend.

Sluitingsdatum: 30 Junie 2017 (Nota: Neem egter kennis dat die inskrywingsperk jaarliks voor die sluitingsdatum bereik word).
Closing date: 30 June 2017 (Note: The entry limit is reached prior to the closing date each year).

Registrasiefooi: R680-00 SAOU lid / per member (BTW ingesluit/VAT included)
Registration Fee: R816-00 Non-lid / non member (BTW ingesluit/VAT included)

Navrae / Enquiries:
Liezl Henrich Tel 012 436 0900
E-pos / E-mail: liezlh@saou.co.za

Bankbesonderhede / Banking Details:
Bank: ABSA
Rekeninghouer / Account Holder: SAOU
Takkode/Branch Code: 632005
Rekeningnommer / Account Number: 4050019952
NB Verwysing op depositostrokie: 24/8 en skool se naam
NB Reference on deposit slip: 24/8 and your school's name

Stuur bewys van betaling aan/Send proof of payment to:
E-pos / E-mail: liezlh@saou.co.za
Faksnommer / Fax number: 086 2424 196